Er is in Christelijk Nederland, voor zover ik dat kan beoordelen, veel te doen over genezing. Wilkin van de Kamp van Vrij Zijn (www.vrijzijn.nl) heeft er pas nog een boek over gepubliceerd: WAAROM GRIJPT GOD NIET IN?, een boek waarvan het eerste hoofdstuk over de genezing van Corlien (Geen Grappen God! worstelen met wonderen; juni 2016; © Corlien Doodkorte) meteen al diep ontroert omdat God daar wèl ingegrepen heeft. Wat een zegen voor deze vrouw en haar gezin!

In het tweede hoofdstuk van zijn boek gaat Wilkin in op de vraag: ‘Waarom geneest God niet iedereen?’ Nu weten we wel dat als je de verkeerde vragen stelt, dan krijg je ook verkeerde antwoorden. Ik vrees dat Wilkin zich in zijn worsteling met zijn vragen over genezing en waarom hij niet ziet dat God iedereen ‘geneest,’ wel erg veel laat leiden door de ervaring. Sinds wanneer is onze ervaring een maatstaf voor wat waarheid is? Ik heb hem zelf op een Hoe God Naar Je Kijkt Conferentie in Eindhoven horen zeggen: ‘Wij weten dat God niet iedereen geneest,’ en even later zelfs: ‘Ik ben blij dat God niet iedereen waar ik voor bid, geneest! Want dan stonden er iedere dag 100 mensen bij mij aan de voordeur!!’ Ikzelf zou eerlijk gezegd niets liever willen: dat de waarheid zo door mij heen zou werken dat iedereen waar ik voor bid, ook echt geneest. Wij zouden dan met recht kunnen zeggen: Revival is here!!!

Kortom: ik vind het een nogal egoïstische gedachte dat je daar blij om zou moeten zijn.

Mij lijkt dat het Woord van God, de Bijbel, de maatstaf is voor wat wij als waarheid moeten aannemen, en niet wat wij ervaren. Want wat zegt dat Woord dan wel hierover. Laten we het in context beschouwen. 1 Petrus 2:21 – 24: Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; 22Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; 23Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; 24Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.”

Wonderlijk is dat Wilkin met zijn vraag ‘Waarom geneest God niet iedereen?’ zo dwars ingaat tegen wat de Bijbel zegt in 1 Petrus 2:24: “… Door Zijn striemen bent u genezen.” Twee onderling tegenstrijdige stellingen kunnen nooit beide waar zijn. Ben je nou genezen of niet? Hij zou zijn vraag beter anders stellen: ‘Waarom breekt de genezing niet bij iedereen door?’ Maar ja, dan stuit je op een ander probleem: de eigen verantwoordelijkheid. Mensen hebben snel door dat zij persoonlijk aangesproken worden als zij opgeroepen worden de fout bij zichzelf te zoeken: ‘Hoezo, ben ik het dan zelf schuld als ik niet genees?’ Maar de hele verantwoordelijkheid maar bij God leggen, daar kan ik mij echt niet in vinden!

Verlossing, vergeving van zonden, vrede, vreugde, gerechtigheid, gezondheid vormen samen één pakket. Hoe toon je dat aan? Eigenlijk heel eenvoudig. Als Mattheüs op het eind van hoofdstuk 8, de verzen 14 tot en met 17, Jesaja (53:4) citeert met te zeggen: “… zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen,” dan was voor Jezus de context dat Hij lichamelijke ziekten genas, en niet slechts emotionele of ‘geestelijke.’

Het is een totaalpakket waar God bovendien zóveel voor betaald heeft dat wij er niet kieskeurig mee mogen omspringen en zeggen: ‘God, U biedt mij dat allemaal wel aan, maar ik hoef alleen maar de vergeving van zonden. Daar ben ik al zo blij mee dat ik aan meer ik geen behoefte heb! Maar toch bedankt!’

Maar ik vraag:

– Is het volgens jou mogelijk de gerechtigheid van God aan te nemen en de genezing niet?

– Als je dan de genezing niet aanneemt, kun je dan de gerechtigheid toch bezitten?

– Kun je het ene van God wel aannemen en het andere niet?

– M.a.w. kun je het ene aannemen en het andere afwijzen, d.w.z. het andere versmaden, iets waar God immers zo duur voor betaald heeft: met het leven van Zijn Zoon?

– Mag je kieskeurig zijn bij het aannemen van wat God je aanbiedt en je iets uitzoeken?

Het citaat hierboven uit 1 Petrus roept ons op voor de zonden dood te zijn en voor de gerechtigheid te leven, en dàn mag je claimen dat je door Zijn striemen genezen bent. Let wel: bènt! God roept in Zijn Woord op tot een bekering met het hele hart (o.a. Deuteronomium 4:29, 6:5, 10:12; Jozua 22:5; 1 Samuel 7:3, 12:20, 24; 2 Kronieken 16:9; Psalm 119:2). En dan is er nog wel wat werk.