Er wordt in kerken wel onderwezen dat je heilig moet zijn om Gods gunst te verwerven.

Tegenwerping: dan kan niemand Gods gunst bezitten, want wij zijn geen van allen heilig (genoeg). Als je eerlijk bent, moet je dat toegeven.

‘Maar als ik dan mijn best doe, kan ik die dán bezitten?’

Tegenwerping: ijver is nodig (2 Petrus 1:5), maar is het voldoende? Nee, want dat is niet het enige wat God gezegd heeft.

Maar als ik dan tienden geef, braaf ben, niemand afpers en stop met zondigen, enz.? Is dat dan voldoende?

Tegenwerping: als wij íets konden doen wat wij zelf kunnen voortbrengen, om onszelf te redden of aanvaardbaar voor God te maken, dan had God niet Zijn Offer voor ons hoeven te brengen.

Dat is het probleem: mensen maken zichzelf wat wijs als zij menen door eigen inspanning goed genoeg te kunnen zijn en het zo bij Gods gerechtigheid kunnen halen.

Toen God tegen Israël gezegd had: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven” (Galaten 3:12), had Hij dus niet gezegd: Wie deze dingen doet zal daardoor rechtvaardig zijn / worden. Dat was heel slim van Hem (had je wat anders verwacht van de Almachtige?). Je moest ze doen om daardoor te léven.

Eigenlijk is de Wet nooit gegeven om de mens rechtvaardig te maken!

De Wet is veeleer gegeven om de mens tot zondaar te maken!!

Ik weet dat het heel ver gaat om dat zo te zeggen, maar laat ik uitleggen waarom ik dat zo zeg.

Paulus schrijft: “Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet.” (Romeinen 7:7) En: “Door de wet is immers kennis van zonde.” (Romeinen 3:20)

Dus: de wet doet de zonde kennen! Door de wet wéét ik juist dat ik een zondaar ben.

Verder zegt hij ook nog: “… zonder de wet is de zonde dood.” (Romeinen 7:8) En: “Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is.” (Romeinen 5:13) En: “… waar geen wet is, is ook geen overtreding.” (Romeinen 4:15)

Er is geen rechter in de hele wereld die iemand kan veroordelen voor pedofilie, om maar iets te noemen, als er geen wet is die dat verbiedt.

Dus: zonder wet is de zonde dood.

En wat nog meer is: “… de kracht van de zonde is de wet.” (1 Korinthe 15:56)

Dus: de wet maakt de zonde sterker!! Als je de wet benadrukt, als je de wet predikt, als je in al je handelen de wet als doel neemt, wordt de zonde alleen maar sterker. De wet maakt de zonde onoverwinnelijk!!!

Aan de Galaten schrijft Paulus: “Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek.” (Galaten 3:10) M.a.w., als je het van het volgen van de wet verwacht, dan heb je allereerst op te boksen tegen een vloek, een vloek die bovendien al overwonnen is, want: “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, … .”

Conclusie: de wet is juist gegeven om de mens tot zondaar te maken, de wet is gegeven om de zonde ‘uit te roken,’ de wet is gegeven om de zonde aan het licht te brengen, opdat de mens zou inzien: ik heb een Verlosser nodig, ik kan dit zelf niet!

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #464745; -webkit-text-stroke: #464745}
span.s1 {font-kerning: none}

Hebreeën 11:6: “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.”

Want: “Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, … .” (Romeinen 3:21)

Wij bezitten Gods gunst èn gerechtigheid alléén door geloof.