Wat is genade eigenlijk? Zullen we eens proberen daar een plaatje van in ons hoofd te krijgen?

Efeze 2:8-10: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”

Ik heb er wat woorden in onderstreept om ze te benadrukken en er makkelijker naar te verwijzen. Ik wil niet suggereren dat de andere woorden erin onbelangrijk zijn, maar iedereen moet zelf heel de Schrift overpeinzen, dus ook de woorden die ik nu even minder wil benadrukken.

Mijn samenvatting: jij bent nu al Gods handwerk (‘workmanship’), door Hem compleet (Kolossenzen 2:10) herschapen, zalig, d.w.z. gered, behouden. En dat is Zijn geschenk aan jou.

2 Korinthe 5:17-18a: “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus … .”

Mijn samenvatting: de nieuwe schepping die jij als wedergeborene nu bent, is geen opgepoetst, gerepareerd, opgekalefaterd werkstuk met een nieuw verflaagje, maar je bent (in jouw geest) tot in de kern nieuw, d.w.z. het maaksel dat jij nu bent, is er nooit eerder geweest, je bent spiksplinternieuw! Zou God half werk doen?

2 Petrus 1:3: “Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.”

Mijn samenvatting: jij hebt als wedergeborene nu al alles wat je nodig hebt om met overwinning en kracht voor God te leven en voor Hem vrucht te dragen, er ontbreekt niets aan, het is compleet.

Romeinen 8:1: “Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.”

Mijn samenvatting: God heeft heel het oordeel op Jezus Christus gelegd en zou onrechtvaardig zijn als Hij jou een tweede keer zou veroordelen om iets wat Hij eigenlijk al op Jezus Christus gelegd en aan Hem vergolden heeft! Er is géén veroordeling. Mocht je toch naar het vlees gewandeld hebben, dan kun je gereinigd worden van álle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9) door het te belijden en God herstelt je volledig, ook naar ziel en lichaam! In je geest hoeft Hij je niet te reinigen, daar ben je verzegeld met de Heilige Geest (Efeze 1:13). Zou de Heilige Geest toelaten dat er zonde binnendringt in mijn geest?

Hebreeën 10:10, 14: “Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. … Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.”

Mijn samenvatting: je bent als wedergeborene (in je geest) al volmaakt en er vindt nog een proces van heiliging plaats op grond van die in jouw geest reeds aanwezige volmaaktheid. Dat is de heiliging waar je naar jaagt (Hebreeën 12:14).

Je kunt doorgaan met teksten aan te halen die over dit onderwerp gaan. Belangrijk is erbij stil te staan en tot je te laten doordringen wat het betekent! Overpeins het. Vraag je af vanuit welke geestelijke werkelijkheid al deze teksten geschreven zijn. Je moet er goed naar kijken om het te zien!!!

Kortom: genade = je bent al volmaakt en een nieuwe schepping, Gods werk aan jou is al af! Nu moet je deze dingen, nu je ze weet, alleen nog actief gelóven om ze werkelijkheid te zien worden.